BORCA İTİRAZ USULÜ VE ÖRNEK İTİRAZ DİLEKÇESİ

 

Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde (kambiyo senetlerinde 5 gün) itiraz etmezse, ‘’Ödeme Emri’’ kesinleşir. Takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesini talep edebilir.  Borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrine süresi içerisinde itiraz ederse,  icra takibi durur. Takibe alacaklı tarafından devam edilmek isteniyorsa öncelikli olarak bu itirazın kaldırtması gereklidir.

 

Ödeme emrine itiraz; yetkiye itiraz, borca itiraz ve imzaya itiraz şeklinde olabilir. Borca itirazda borçlu çeşitli sebepler öne sürebilir. Borçlu;  alacaklının hiç doğmadığı,  istenildiği kadar olmadığını veya alacağın vadesinin dolmadığını öne sürebilir, sözleşmenin geçerli olmadığını öne sürebilir,  borcun son bulduğunu yani ödendiğini öne sürebilir, borcun zamanaşımına uğradığını ve bunun gibi benzeri sebepler öne sürerek borca itiraz edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus haksız itiraz yapıldığı belirlenirse haksız itiraz yapan borçlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilir. O yüzden sadece zaman kazanmak için yapılan itirazlar, yine bunun gibi yapılan keyfi itirazlar borçlu şahsı daha da sıkıntıya sokacaktır. O yüzden haklıysanız itiraz hakkımızı tabî ki de kullanın fakat geçerli bir sebebe dayanmayan itiraz prosedürlerinden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak da yazımın alt tarafına ‘’Borca itiraz dilekçesi’’  ekleyerek sizlere iyi çalışmalar diliyorum.

 

 

 

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                   Dosya No

                                                                                                                                 …/…

İTİRAZ EDEN(BORÇLU)                        :

ADI SOYADI                                              :

ALACAKLI                                     :

VEKİLİ                                            :

ALACAK TUTARI                        :  …TL

KONU                                               :  Aleyhime …/…/... tarihinde tebliğ edilen ilamsız   

takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

 

İTİRAZ NEDENLERİ                   :

1-Alacaklının  icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya şahsım tarafından atıldığı iddia olunan imza,  şahsıma ait değildir. İmza inkarında bulunuyorum.

2-Şahsımın böyle bir borcu da bulunmamaktadır. Borca da itiraz ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM                                    :  Açıkladığım sebeplerden dolayı şahsım aleyhine yapılan  icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/……

                                                                                             

                                                                                           İtiraz Eden Borçlu