Hapis Cezalarının ve İnfazın Ertelenme Usulleri

 

         Türk Ceza Kanunu madde 51’e göre hapis cezalarının ertelenmesi belirli koşulların gerçekleşmesi şartıyla mevcuttur. İşlediği suçtan dolayı hakkında 2 yıl veya daha az süreli hapis cezası hükmü kurulan kişinin cezasının ertelenmesi mümkündür. Yine bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada 18 yaşını  doldurmamış veya 65 yaşını bitirmiş olan kişiler için 3 yıldır.

 

            Erteleme kararının verilmesi için şahsın, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına hükmedilmemiş olması ve suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir. Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir, bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi hâlinde, hâkim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhâl salıverilir.

Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. bu sürenin alt sınırı, hükmolunan ceza süresinden az olamaz. Bu denetim süresinde Mahkeme hükümlünün meslek, sanat, eğitim programına katılması, meslek veya sanat sahibi hükümlünün çalıştırılması, 18 yaşından küçüklerim eğitim kuruma devam etmesi gibi kararlar verebilir.

Bunun dışında infazın ertelenmesi hususu da TCK’da mümkündür. İnfaz hastalık nedeniyle ertelenebilir. Hapis cezasının infazı hükümlünün istemiyle de ertelenebilir. 3 yıl ve daha az süreli hapis cezalarının infazının hükümlü veya ailesi için mahkumiyetin amacı dışında ağır bir zarara sebebiyet vereceği anlaşılırsa hükümlünün talebi doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığınca infaz ertelenebilir. Bu süre 6 ayı geçemez. Bunun dışında hükümlünün üniversite öğrenimini tamamlayabilmesi, anne veya babasının ölümü ve buna benzer zorunlu hallerde infaz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ara verilerek gerçekleştirilir.